centura de siguranta

se intimpla ceva…

Peste tot în lume se întâmpl? ceva
Ceva foarte important se desf??oar? chiar în aceste clipe
Ne dep??e?te
Se r?spânde?te mai rapid decât ne putem închipui
Noapte ?i zi, de la r?s?rit, pân? la apus;
Are loc în ora?e, în sate, in metropole si in catune izolate
Aceast? mi?care de la Dumnezeu acoper? p?mântul a?a cum apele acoper? fundul m?rii.
Se întâmpl? chiar acum
Iar noi suntem martorii acestei mi?c?ri ale lui Dumnezeu în vremea noastr?.
Suntem chema?i s? ne rug?m noapte ?i zi
Ne-am n?scut pentru o astfel de vreme –
Vreme de 24 ore pe zi, 7 zile pe s?pt?mân?, 365 de zile pe an
E vremea s?-L c?ut?m pe Domnul
E vremea s? trezim str?jerii
 158432645_98557e52df_b.jpg

Chiar acum suntem martorii unei mi?c?ri extraordinare de la Dumnezeu, prin Ziua Mondial? de Rug?ciune. Mi?carea aceasta determin? milioane de cre?tini s?-?i asume responsabilitatea de a se ruga pentru comunitatea lor ?i pentru lume.
 
De?i Ziua Mondial? de Rug?ciune une?te Biserica o zi pe an, Dumnezeu formeaz? lan?uri sau str?ji de rug?ciune neîncetat?, care s? se roage pentru întreaga lume noapte ?i zi.
______________________________________
 
Istoria abund? în relat?ri ale momentelor când Dumnezeu Si-a chemat Biserica s? se roage noapte ?i zi.
Preo?ii din Vechiul Testament umpleau templul cu laude, închinare ?i mijlocire 24 de ore din 24.
 
In Faptele Apostolilor 1-2 citim c? Duhul Sfânt S-a pogorât asupra Bisericii primare dup? zece zile de rug?ciune neîncetat?, noapte ?i zi.
_______________________________
 
Cre?tinii din secolele al treilea ?i al patrulea se retr?geau în m?n?stiri ?i în ad?posturi, în de?ert. Tr?iau izola?i ?i se rugau noapte ?i zi. Mijloceau pentru comunitatea lor ?i pentru lume, folosind Sfânta Scriptur? drept ghid de rug?ciune.
 
In Irlanda, mai exact în Bangor, lâng? Belfast, s-a ?inut o straj? de rug?ciune timp de 300 de ani, în timpul c?reia era spus? în rug?ciune cartea Psalmilor, în cicluri de câte 8 ore, 24 de ore din 24, 7 zile din 7.
 
Aceste relat?ri ni-L arat?, doar pu?in, pe Dumnezeu la lucru, de-a lungul veacurilor – ?i acum a venit rândul nostru. Avem ?i noi ?ansa de a face parte din istoria pe care o scrie Dumnezeu, ?ansa de a schimba destinul na?iunii proprii, prin închinare ?i mijlocire continu?.
 

Mi?carea aceasta de rug?ciune neîncetat? a sporit mult în timpul ultimului deceniu ?i se r?spânde?te într-un ritm uimitor.
 
Nu exist? o re?et? pentru planificarea ?i desf??urarea unei str?ji de rug?ciune neîncetate; fiecare comunitate este liber? s? se închine lui Dumnezeu potrivit propriilor nevoi ?i în locurile dorite. Fie în turnuri de rug?ciune, fie în camere aglomerate, în închisori sau case, Dumnezeu lucreaz?. ?i fiecare straj? de rug?ciune se adaug? ?uvoiului de rug?ciuni care str?bate globul.  
 
Vechea cetate a Ierusalimului a fost locul din care Dumnezeu, prin prorocul Isaia, i-a chemat prima dat? pe str?jeri s?-?i ocupe locul pe ziduri – iar în zilele noastre copiii lui Dumnezeu r?spund din nou acestei chem?ri ?i în întreaga lume str?jerii încep s?-?i ocupe locul pe zidurile cet??ii lor.Inc? din 1987 Casa de rug?ciune din Ierusalim a a?teptat înaintea Domnului în continuu, f?r? odihn?. Aici, prin por?ile Ierusalimului, echipele de rug?ciune acoper? p?mântul cu rug?ciunile lor, în cicluri de câte 2 ore, 24 de ore din 24.
Peste vale, dincolo de vechiul zid, o alt? straj? de rug?ciune neîncetat? se roag? noapte ?i zi. Vizitatori din întreaga lume se al?tur? acestei str?ji, care este ferm ancorat? pe o temelie de laud? ?i închinare.
 
Si în Kansas City, Statele Unite, mijlocitorii au auzit chemarea la rug?ciune ?i, din 1999, au format o straj? de rug?ciune neîncetat? la International House of Prayer.In EGIPT, pe muntele Maquattam, se fac zilnic plimb?ri de rug?ciune pentru oamenii din Garbage City.
În Orientul Mijlociu sute de credincio?i se adun? în biserici sau în locuri secrete, ca s? stea în sp?rtur?. În alte locuri, cum ar fi de?ertul, se formeaz? lan?uri de rug?ciune.În ciuda prigoanei constante ?i a multor catastrofe naturale, biserica din Indonezia este una dintre bisericile cu cea mai rapid? cre?tere din lume. Cu o re?ea de rug?ciune NATIONALA în peste 500 de ora?e, credincio?ii cre?tini se strâng pentru a se ruga zi ?i noapte, în ceea ce ei numesc turnuri de rug?ciune. Poporul sud-coreean este de mul?i ani un deschiz?tor de drumuri în ceea ce prive?te r?zboiul spiritual ?i rug?ciunea – numeroase lan?uri de rug?ciune din toat? ?ara se lupt? în rug?ciune noapte ?i zi în fiecare zi a anului, având credin?a c? Dumnezeu va produce bre?e spirituale ?i va aduce mântuire ?i revigorare peste Coreea de Nord ?i peste restul lumii.În BRAZILIA o ini?iativ? numit? „Lan?ul de reac?ie” mobilizeaz? bisericile locale s? se angajeze s? se roage 7 zile non-stop. ?elul lor este de a mobiliza 1000 de str?ji de rug?ciune pe s?pt?mân?, care s? se roage pentru na?iunea lor ?i pentru lume.Mii de cre?tini vin în Fran?a pentru str?ji continue de rug?ciune ?i de închinare.În India se formeaz? str?ji de rug?ciune neîncetat? ?i mii de credincio?i se al?tur? str?jilor care unesc Trupul lui Hristos din aceast? na?iune dens populat?. Unele str?ji de rug?ciune sunt localizate în „locuri întunecate” din lumea noastr? – ?i în timp ce copiii lui Dumnezeu se roag? lui Dumnezeu ca f?g?duin?ele Sale s? se împlineasc? – lumina Sa str?punge întunericul, aducând schimbare spiritual? ?i transformând via?a oamenilor ?i situa?iile în care se afl?.
 
În închisoarea OLMOS, din Argentina, au loc schimb?ri reale pe m?sur? ce de?inu?ii descoper? puterea rug?ciunii neîncetate. De-a lungul întregii zile, mai multe celule ale închisorii se roag?, iar la c?derea nop?ii se formeaz? o straj? de noapte, c?ci s-au decis s? nu doarm?, nici s? nu a?ipeasc?, ci s?-L a?tepte pe Domnul. Iar fiecare diminea?? este întâmpinat? cu strig?te bucuroase de închinare. Într-adev?r, un exemplu de închisoare… de l?udat.
Cândva aceste turnuri p?zeau oameni precum Nelson Mandela, în infama închisoare Polsmoor, dar acum mijlocitorii stau în sp?rtur? noapte de noapte pentru cei pe care societatea i-a respins, dar pe care Dumnezeu îi iube?te.

O mam? din Africa de Sud a pus bazele unei str?ji de rug?ciune neîncetate când fiul ei a devenit dependent de droguri ?i a îmbr??i?at satanismul. Ea era hot?rât? s?-?i vad? fiul eliberat, iar ast?zi sunt peste 300 de lan?uri de rug?ciune neîncetat?, unde peste 12.000 de credincio?i se roag? pentru dependen?ii de droguri ?i adep?ii satanismului.
Da, lumina continu? s? str?pung? întunericul.

Acest vin nou începe s? se reverse în fiecare na?iune a lumii ?i tinerii g?sesc noi moduri de a se ruga, dinamice ?i captivante.  
In KENYA tinerii au pus temelia unei case de rug?ciune într-o veche sal? de clas?, ?i minutele se transform? rapid în ore pentru ace?ti tineri care se lupt? f?r? încetare pân? g?sesc prezen?a Domnului.Genera?ia aceasta nu va îng?dui timpului s?-i împiedice s? a?tepte în prezen?a Dumnezeului celui viu. În Irlanda de Nord tinerii recunosc c? intr? în prezen?a lui Dumnezeu sco?ându-?i înc?l??mintea din picioare. ?i copiilor li se ofer? ocazia de a înv??a s? se închine ?i s? mijloceasc? tot mai bine. Fiecare rug?ciune se adaug? ?uvoiului de rug?ciuni pentru cei pierdu?i ?i pentru cei în suferin?? ?i aminte?te mereu de faptul c? cei care caut? Fa?a lui Dumnezeu cu sinceritate vor avea parte de mai mult decât ceilal?i.
 

Prorocul Ioel a prorocit c? în zilele de pe urm? Dumnezeu va turna Duhul S?u peste orice f?ptur?, tinerii vor avea vedenii, iar b?trânii vor visa visuri. În vremea noastr? vedem aceste cuvinte adeverindu-se zilnic ?i, când tinerii ac?ioneaz? în ascultare, ?i b?trânii se adun? în centrele de îngrijire pentru vârstnici ?i mijlocesc ?i ei pentru aceast? lume pierdut?.
 
Într-o comunitate s?rac?, de aproape 1,3 milioane de persoane, de la periferia ora?ului Johannesburg, are loc o mare schimbare. S-a format un lan? de rug?ciune într-o cas?, un loc care a devenit un bastion al speran?ei pentru to?i cei care îi trec pragul. Peste 60 de lan?uri de rug?ciune se desf??oar? în comunitatea aceasta noapte ?i zi – ?i în fiecare zi li se adaug? al?i oameni. Acela?i lucru se întâmpl? în zeci de alte sate din toat? Africa de Sud.Rug?ciunea a schimbat atmosfera spiritual? a acestei comunit??i, iar poli?ia recunoa?te c? traiul în ora? este mai sigur acum, de când poporul lui Dumnezeu se roag?.
 
A?adar, de la r?s?ritul soarelui, pân? la apusul lui, 24 de ore din 24, Numele lui Dumnezeu este în?l?at pretutindeni pe p?mânt. V? invit?m s? v? al?tura?i acestei mi?c?ri, aducând na?iunea dv. ?i întreaga lume înaintea Tronului de har. Haide?i s? STAM PE ZIDURI, haide?i SA II TREZIM PE STRAJERI ?i s? ne rug?m noapte ?i zi ca f?g?duin?ele lui Dumnezeu legate de împ?r??ia Sa s? se împlineasc? ?i ca voia Sa s? se fac? precum în ceruri, a?a ?i pe p?mânt.

multumesc Nelu Peia, ai stiut mereu sa stringi oameni linga tine pentru scopuri nobile…am atitea amintiri frumoase si cite inca nu s-au intimplat… 

Leave a Reply