saritura in-naltime

3:16

Intrind in supermarket m-am dus la radionul de ziare, reviste si carti. M-am uitat sa vad ce titluri crestine au mai acceptat pe rafturi…Cam tot autorii de zilele trecute…Rick Warren, Joyce Meyer, Max Lucado…a…lui Max Lucado i-au adus unul din ultimele titluri « 3:16 »…am zimbit si mi-am adus aminte de incercarea mea din tineretze de a vedea legatura intre cel de-al 16 verset al capitolul 3 in toate cartile din Biblie (care au asa ceva)…

Incercind sa vad daca i-a mai venit cuiva ideea asta l-am descoperit de Donald Knuth, crestin luteran, considerat om de stiinta in domeniul computereleor care a scris in 1991 o carte intitulata 3:16 Bible Texts Illuminated.

Cartea analizeaza fiecare al 16-lea verset din capitolele 3 ale cartilor din Biblie…N-am ajuns la parcuregerea intregii carti dar poate doar citirea intregii liste 3:16 poate insemna ceva interesant. Bineinteles de departe cel  mai interesant, discutat, explicat in aceasta lista este Ioan 3:16.

Un alt fapt interesant, Knuth a folosit propria sa traducere la aceste texte; eu am apelat la clasicul Cornilescu:

Geneza 3:16  Femeii i-a zis: “Voi m?ri foarte mult suferin?a ?i îns?rcinarea ta; cu durere vei na?te copii, ?i dorin?ele tale se vor ?ine dup? b?rbatul t?u, iar el va st?pâni peste tine.” Exodul 3:16  Du-te, strânge pe b?trânii lui Israel, ?i spune-le: “Mi s-a ar?tat Domnul, Dumnezeul p?rin?ilor vo?tri, Dumnezeul lui Avraam, lui Isaac ?i lui Iacov. El a zis: “V-am v?zut, ?i am v?zut ce vi se face în Egipt, Leviticul 3:16  Preotul s? le ard? pe altar. Aceasta este mâncarea unei jertfe mistuite de foc, de un miros pl?cut Domnului. Toat? gr?simea este a Domnului. Numeri 3:16  Moise le-a f?cut num?r?toarea dup? porunca Domnului, întocmai cum poruncise.Deuteronomul 3:16  Rubeni?ilor ?i Gadi?ilor le-am dat o parte din Galaad pân? la pârâul Arnon, al c?rui mijloc sluje?te ca hotar, ?i pân? la pârâul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon; Iosua 3:16  apele care se coboar? din sus s-au oprit, ?i s-au în?l?at gr?mad?, la o foarte mare dep?rtare de lâng? cetatea Adam, care este lâng? Tartan; iar cele ce se coborau spre marea câmpiei, care este marea S?rat?, s-au scurs de tot. Poporul a trecut în fa?a Ierihonului. Judec?tori 3:16  Ehud ?i-a f?cut o sabie cu dou? t?i?uri, lung? de un cot, ?i a încins-o pe sub haine, în partea dreapt?. Rut 3:16  Rut s-a întors la soacr?-sa, ?i Naomi a zis: “Tu e?ti, fiica mea?” Rut i-a istorisit tot ce-i f?cuse omul acela.1 Samuel 3:16  Dar Eli a chemat pe Samuel, ?i a zis: “Samuele, fiule!” El a r?spuns: “Iat?-m?!”2 Samuel 3:16  ?i b?rbatul ei a mers dup? ea plângând pân? la Bahurim. Atunci Abner i-a zis: “Pleac?, ?i întoarce-te!” ?i el s-a întors.1 Împ?ra?i 3:16  Atunci au venit dou? femei curve la împ?rat, ?i s-au înf??i?at înaintea lui.2 Împ?ra?i 3:16  ?i a zis: “A?a vorbe?te Domnul: “Face?i gropi în valea aceasta, groap? lâng? groap?!1 Cronici 3:16  Fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul s?u; Zedechia, fiul s?u.2 Cronici 3:16  A f?cut ni?te re?ele ca acelea care erau în Locul Preasfânt. ?i le-a pus pe vârful stâlpilor. Apoi a f?cut o sut? de rodii pe care le-a pus pe re?ele.Neemia 3:16  Dup? el, Neemia, fiul lui Azbuc, mai marele peste jum?tate din ?inutul Bet-?urului, a lucrat la dregerea zidului pân? în fa?a mormintelor lui David, pân? la iazul care fusese zidit ?i pân? la casa vitejilor.Iov 3:16  Sau n-a? mai fi în via??, a? fi ca o stârpitur? îngropat?, ca ni?te copii care n-au v?zut lumina!Proverbe 3:16  În dreapta ei este o via?? lung?; în stânga ei, bog??ie ?i slav?.Eclesiastul 3:16  Am mai v?zut sub soare c? în locul rânduit pentru judecat? domne?te nelegiuirea, ?i c? în locul rânduit pentru dreptate este r?utate.Isaia 3:16  Domnul zice: “Pentru c? fiicele Sionului sunt mândre, ?i umbl? cu gâtul întins ?i cu priviri pofticioase, pentru c? p??esc m?run?el, ?i zorn?ie cu verigile de la picior,Ieremia 3:16  Când v? ve?i înmul?i ?i ve?i cre?te în ?ar?, în zilele acelea, zice Domnul, nu se va mai vorbi de chivotul leg?mântului Domnului, ?i nu-i va mai veni nim?nui în gând, nu-?i vor mai aduce aminte de el, nu-i vor mai sim?i lipsa, ?i nici nu vor mai face altul.Plângerile lui Ieremia 3:16  Mi-a sf?râmat din?ii cu pietre, m-a acoperit cu cenu??.Ezechiel 3:16  Dup? ?apte zile, Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:Daniel 3:16  ?adrac, Me?ac ?i Abed-Nego au r?spuns împ?ratului Nebucadne?ar: “Noi nu avem nevoie s?-?i r?spundem la cele de mai sus.Ioel 3:16  Domnul r?cne?te din Sion, glasul Lui r?sun? din Ierusalim, de se zguduie cerurile ?i p?mântul. Dar Domnul este sc?parea poporului S?u, ?i ocrotirea copiilor lui Israel.Naum 3:16  Negustorii t?i sunt mai mul?i decât stelele cerului, s-au îngr?m?dit ca puii de l?cust? care î?i întind aripile ?i zboar?.Habacuc 3:16  Când am auzit… lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul; la vestea aceasta, mi se înfioar? buzele, îmi intr? putrezirea în oase, ?i-mi tremur? genunchii. C?ci a? putea oare a?tepta în t?cere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului??efania 3:16  În ziua aceea, se va zice Ierusalimului: “Nu te teme de nimic, Sioane, s? nu-?i sl?beasc? mâinile!Maleahi 3:16  Atunci ?i cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta, ?i a ascultat; ?i o carte de aducere aminte a fost scris? înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul, ?i cinstesc Numele Lui.Matei 3:16  De îndat? ce a fost botezat, Isus a ie?it afar? din ap?. ?i în clipa aceea, cerurile s-au deschis, ?i a v?zut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel ?i venind peste El.Marcu 3:16  Iat? cei doisprezece, pe care i-a rânduit: Simon, c?ruia i-a pus numele Petru,Luca 3:16  Ioan, drept r?spuns, a zis tuturor: “Cât despre mine, eu v? botez cu ap?; dar vine Acela care este mai puternic decât mine, ?i c?ruia eu nu sunt vrednic s?-I dezleg cureaua înc?l??mintelor. El v? va boteza cu Duhul Sfânt ?i cu foc.Ioan 3:16  Fiindc? atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, c? a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, s? nu piar?, ci s? aib? via?a ve?nic?.Faptele Apostolilor 3:16  Prin credin?a în Numele lui Isus a înt?rit Numele Lui pe omul acesta pe care-l vede?i ?i-l cunoa?te?i; credin?a în El a dat omului acestuia o t?m?duire deplin?, cum vede?i cu to?ii.Romani 3:16  pr?p?dul ?i pustiirea sunt pe drumul lor;1 Corinteni 3:16  Nu ?ti?i c? voi sunte?i Templul lui Dumnezeu, ?i c? Duhul lui Dumnezeu locuie?te în voi?2 Corinteni 3:16  Dar oridecâteori vreunul se întoarce la Domnul, m?hrama este luat?.Galateni 3:16  Acum, f?g?duin?ele au fost f?cute lui Avraam ?i semin?ei lui.” Nu zice: “?i semin?elor” (ca ?i cum ar fi vorba de mai multe), ci ca ?i cum ar fi vorba numai de una: “?i semin?ei tale”, adic? Hristos.Efeseni 3:16  ?i-L rog ca, potrivit cu bog??ia slavei Sale, s? v? fac? s? v? înt?ri?i în putere, prin Duhul Lui, în omul dinl?untru,Filipeni 3:16  Dar în lucrurile în care am ajuns de aceea?i p?rere, s? umbl?m la fel.Coloseni 3:16  Cuvântul lui Hristos s? locuiasc? din bel?ug în voi în toat? în?elepciunea. Înv??a?i-v? ?i sf?tui?i-v? unii pe al?ii cu psalmi, cu cânt?ri de laud? ?i cu cânt?ri duhovnice?ti, cântând lui Dumnezeu cu mul?umire în inima voastr?.2 Tesaloniceni 3:16  Însu?i Domnul p?cii s? v? dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul s? fie cu voi cu to?i!1 Timotei 3:16  ?i f?r? îndoial?, mare este taina evlaviei. “Cel ce a fost ar?tat în trup, a fost dovedit neprih?nit în Duhul, a fost v?zut de îngeri, a fost propov?duit printre Neamuri, a fost crezut în lume, a fost în?l?at în slav?.”2 Timotei 3:16  Toat? Scriptura este insuflat? de Dumnezeu ?i de folos ca s? înve?e, s? mustre, s? îndrepte, s? dea în?elepciune în neprih?nire,Evrei 3:16  Cine au fost, în adev?r, cei ce s-au r?zvr?tit dup? ce auziser?? N-au fost oare to?i aceia, care ie?iser? din Egipt prin Moise?Iacov 3:16  C?ci acolo unde sunt pizm? ?i duh de ceart?, sunt tulburare ?i tot felul de fapte rele.1 Petru 3:16  având un cuget curat, pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastr? bun? în Hristos, s? r?mân? de ru?ine tocmai în lucrurile în care v? vorbesc de r?u.2 Petru 3:16  ca ?i în toate epistolele lui, când vorbe?te despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de în?eles pe care cei ne?tiutori ?i nestatornici le r?st?lm?cesc ca ?i pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor.1 Ioan 3:16  Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea c? El ?i-a dat via?a pentru noi; ?i noi deci trebuie s? ne d?m via?a pentru fra?i.Apocalipsa 3:16  Dar, fiindc? e?ti c?ldicel, nici rece, nici în clocot, am s? te v?rs din gura Mea.

1 Comment

Leave a Reply