saritura in-naltime

blog tour: Jesus the Messiah: Tracing the Promise expectations and Coming of Israel’s King

messiahPentru a intelege deplin/cat mai complet/ cine a fost Isus Christos nu poti ocoli acesta pozitie contestabila si sustenabila in aceasi timp: a fost El Mesia? De ce? Cum a fost posibil?

Pentru intelegerea acestui concept crestinii acceseaza textele semitice folosind un filtru interpretativ in care Isus este vazut escatologic in pozitiile de Rege, Profet, Preot.  Isus e cel care restaureaza si implineste in persoana Sa atat domnia Davidica, functia Marelui Preot cat si pozitia de Fiu al lui Dumnezeu.

In pofida unei pozitii rabinice(a invatatilor iudei) ce are credibilitate/autoritate asupra unor texte vechi testamentale si care nu accepta pretentia de mesianitate a Celui care a tulburat istoria primului secol(sit to ce a urmat apoi), chestionarea cuprinzatoare a manuscriselor biblice, istorice, furnizeaza elemente pentru intelegerea acestui pozitii asumate si implinite de Isus Christos.

Cartea lui Gordon Johnston, Herbert Bateman si Darrell Bock – Jesus the Messiah: Tracing the Promise expectations and Coming of Israel’s King aparuta la Kregel Publishing – ofera generos numeroase motive si piste interpretative pentru o cercetare amanuntia a validitatii acestei pozitii in dreptul lui Isus Christos.

Suma detaliilor evidentiate prezinta un portret christic-mesianic ce apare prin studierea controverselor si a legaturilor din texte biblice si istorice. Cartea este structurata in 3 parti bine delimitate si conectate in acealsi timp, conturand progresiv un argument solid in favoarea acceptarii mesianitatii lui Isus Christos.

De prima parte se ocupa Gordon Johnston invitand cititorul la examinarea unor texte vetero-testamentale complexe, curprinse in carti istorice, profetice si poetice. Anticiparea lui Mesia este prezentata in diferite stagii ale istoriei poporului evreu.

In partea a doua Herbert Bateman IV examineaza texte necanonice (din perioada intertestamentara) evidentiind etape ale asteptarii lui Mesia in perioada Celui de-al doilea Templu (515 BC to 70 AD). Israel era undeva la coltul istoriei, n-avea nici o perspectiva in asteptarea unui eliberator. Regimurile politice in succesiunea lor – atat cel hasmodeu cat si irodian – sporeau frustrarile prin coruptia politica cu ramificatii in religios. Referirile la Isus – Mesia sunt imbogatite/ajutate si de prezenta altor temeni folositi direct sau metaforic precum Fiu, Print sau Tulpina / Vita. Abordarile textuale necanonice sunt fascinante; manuscrisele eseniene sau Psalmii lui Solomon sunt doua puncte de referinta in aceasta directie.

Bock acopera mesianitatea lui Christos prezentata in Noul Testament urmarindu-L pe Cel care a venit sa implineasca ceea ce era anticipat, asteptat. Suprinzator Bock incepe tratarea subiectului analizand mai intai Epistole apostolice si Cartea Apocalipsa si nu a Evangheliile cum ar fi parut firesc. De fapt senzatia este ca in Evangheliile sinoptice Isus incearca parca sa-si ascunda, sa-si limiteze intelesul mesianic al vietii Sale. Autorul se muta in argumentatie dinspre Pavel spre evanghelisti dorind a demonta (potrivit spuselor sale (pp.332)) accente controversate in acceptarea Mesianitatii lui Isus de catre cei care i-au fost contemporani in perioada vietii sale pamantesti.

Gordon H. Johnston trateaza separat (in forma de Anexa) cunoscutul pasaj din Geneza 3.15 si accentueaza ideea ca acesta nu este un text explicit mesainic. Ideea poate surpinde dar autorul argumenteaza echilibrat, te invita sa studiezi cuvinte si modul cum ele sunt folosite in text, cat si legatura textului cu alte pasaje din scrierile sfinte. Johnston disociaza ceea ce crestinul vrea sa vada in Geneza 3.15 si ceea ce naratorul biblic a intentionat sa spuna; analizeaza dual din punct de vedere cristologic si exegetic subliniind faptul ca in conextul scrierilor evreiesti Mesia nu apare ca fiind nicidecum samanta femeii si nici zdrobind Capul Sarpelui. Intre binecuvantarile rostite pentru Avraam Isaac si Iacov nu apare niciunde ideea escatologica a “semintei din femeie”. (pp.460) Analizarea simbolisticii sarpelui este asociata mai mult ideii de ispita, de neascultare, decat portretizarii diavolului, mentionand ca cel prezentat in Gen 3 este un arhetip al inamicului lui Dumnezeu si cel ce instrumenteaza ispitirea umanitatii. O alta mentionare interesanta este paralelismul textului din Gen 3.15 cu cel din Isaia 65:17–25 unde profetul vede reversiv blestemului din Geneza. Prin prezentarea unor legaturi aluzive cu texte din Romani 16.19-20 si Apocalispa 12.17 Johnson analizeaza alte argumente reversibile asociate cu Gen 3, concluzionand un decent inteles biblic: ” Genesis 3:15 simply qualifies as a vivid example of gradually unpacking the full messianic significance out of texts within the Hebrew Scriptures, an unpacking that requires more than Genesis to be seen and appropriately moves us beyond the initial historical context”(pp472)

Am fost incantat de prezentarile contextuale ce au oferit suport ideilor rezultate din pasaje/versete biblice. Volumul este un material consistent bine conturat incluzand harti, tabele, grafice toate ajutand textul si implinind nevoia fiecarui cititor de a fi documentat complet. Este un material solid, bine articulat din care poti invata chiar daca nu esti preocupat de subiectul central, mesianitatea lui Isus. Jesus the Messiah: Tracing the Promise expectations and Coming of Israel’s King este scrisa intr-un limbaj accesibil chiar si pentru un cititor care nu este pasionat de terminologia teologica dar satisfacand in acealsi timp rigoarea academica.

Kregel Publishing ofera cititorilor un lucru valoros, o carte exceptionala prin abordarea complexa a subiectului rezultand un volum cu valoare teologica si a carui maniera de exegeza il recomanda a fi pe orice raft de biblioteca (personala sau publica). Provocarea de a parcurge Jesus the Messiah: Tracing the Promise expectations and Coming of Israel’s King a venit in perioada in care citeam/cumulam materiale pentru a intelege mai bine conceptul Imparatiei lui Dumnezeu si adiacent acestuia, despre functia, rolul lui Isus Christos ca Imparat.

 

Cuprinsul este de parcurs AICI.

Un fragment din carte poate fi accesata AICI.

Detalii despre autori:

Herbert W. Bateman IV profesor de limba greaca pentru mai bine de 20 de ani. Editor al “Four Views on the Warning Passages in Hebrews”, “Three Central Issues in Contemporary Dispensationalism”, si “Authentic Worship”.

Darrell L. Bock este profesor de Noul Testaemnt la Dallas Theological Seminary. Autor al “Breaking the Da Vinci Code” si “”Jesus According to Scripture”.

Gordon H. Johnston (ThD, Dallas Theological Seminary) profesor asociat de Vechiul Testament in cadrul Dallas Theological Seminary. Pasionat de arheologie.

 

I am thankful to Laura Bartlett from Kregel Publications  to send to me this book through their blog tour promotion program. The opinions I have expressed are my own.

Cumpara aceasta carte / Get this book

Amazon

Christianbook

Chapters

 

 

EG

To understand fully “Who was Jesus Christ?” cannot circumvent this challenge and sustainable position in the same time: He was the Messiah? Why? How was it possible?

Christians are trying to understand this concept accessing the Semitic texts were Jesus is seen performing in positions eschatological as King, Prophet, and Priest. Jesus is the one who restores and turns in his person both Mr. David, the High Priest position and position the Son of God.

Despite a rabbinical position (a Jewish scholars) that has credibility / authority on Old Testament texts and do not accept messianic claim Him who troubled history of the first century (site to that followed), questioning comprehensive biblical manuscripts provides elements for understanding the positions assumed and fulfilled by Jesus Christ.

Book of Gordon Johnston, Herbert Bateman and Darrell Bock – Jesus the Messiah: Tracing the Promise expectations and Coming of Israel’s King appeared at Kregel Publishing – offers with generosity numerous reasons for a thorough investigation to validity this position of Jesus Christ.

Sum of the details outlined shows a portrait-messianic Christ by studying controversy appears and the biblical texts and historical ties. The book is divided into 3 parts well defined and connected interworking, gradually outlining a strong argument in favor of accepting the Jesus Christ is Messiah.

The first part deals inviting the reader to examine Gordon Johnston the Old Testament texts, comprised in historical books, prophetic and poetic. Anticipating the Messiah is presented in different stages of history the Hebrew people.

In the second Herbert Bateman IV examines canonical texts (the intertestamental period) highlighting the stages of expectation of the Messiah in the period of the Second Temple (515 BC to 70 AD). Israel was somewhere in the corner of history, there was no waiting for a liberating perspective. References to Jesus – the Messiah are enriched by presence of other terms used directly or metaphorically as Son, Prince or Rooth. Non-canonical textual approaches are fascinating.

Bock covers Christ in the New Testament chasing the one who came to fulfill what it was anticipated / expected. Surprisingly Bock begins his approach by analyzing the apostolic Epistles and Book of Revelation not the Gospels as seemed normal. Strange or not somehow, the synoptic Gospels, Jesus tries to hide, to limit his messianic meaning of his life. Author Paul moves from argument to evangelicals wanting to remove (according to him (pp.332).

Gordon H. Johnston treated separately (in the form of Appendix) famous passage in Genesis 3:15 and express the idea that this is not an explicit messianic text. This it may surprise but the author argues balanced invites the reader to study words and how they are used in the text, and link text with other passages of sacred writings. Johnston dissociate what Christian wants to see in Genesis 3:15 and what biblical narrator intended to say, considering dual in terms Christological and exegetical writings contextual noting that the Jewish Messiah is not as means seed of the woman, nor crush the serpent’s head . Among the blessings spoken to Abraham Isaac and Jacob does not appear anywhere eschatological idea of ??the “seed of the woman”. (pp.460) serpent symbolism is associated Analyzing more ideas temptation of disobedience, than the devil portrayal, saying that presented in Gen 3 is an archetype of the enemy of God and the temptations that investigating humanity. Another interesting mention is parallel with the text of Genesis 3.15 in Isaiah 65:17-25 where the prophet sees reversible curse of Genesis. Johnson examines arguments associated with Gen 3, concluding a decent understand biblical “Genesis 3:15 simply qualifies as a vivid example of gradually Unpacking the full messianic significance out Within the Hebrew Scriptures of texts, year Unpacking That Requires More Than Genesis to be seen and appropriately moves us beyond the initial historical context “(pp472)

I was delighted contextual presentations that provided support ideas from passages / verses in the Bible. The volume is well defined consistent material including maps, tables, graphs and text all helping each reader to be fully documented. It’s a solid, articulate of which you can learn even if you are not concerned about the main theme. Jesus the Messiah: Tracing the Promise expectations and Coming of Israel’s King is written in accessible language even for a reader who is not fond of theological terminology but satisfying interworking academic rigor.

Kregel Publishing offers readers something valuable, an exceptional book by addressing complex subject resulting in a volume value and whose manner of theological exegesis recommend it to any library shelves (personal or public). The challenge of going through Jesus the Messiah: Tracing the Promise expectations and Coming of Israel’s King has come at a time when reading / cumulative materials to better understand the Kingdom of God and its adjacent on the function, the role of Jesus Christ as King.

 

Leave a Reply